Build Name Hardware Architecture Status Filtered Status Time
#421-mesa=8ee84f9a3e8-percheckin bdw_iris m64 pass pass 0.031849
#421-mesa=8ee84f9a3e8-percheckin gen9 m64 fail skip 0.028164
#421-mesa=8ee84f9a3e8-percheckin gen9_iris m64 pass pass 0.022701
#421-mesa=8ee84f9a3e8-percheckin icl m64 pass pass 0.058896
#421-mesa=8ee84f9a3e8-percheckin icl m64 pass pass 0.055747
#421-mesa=8ee84f9a3e8-percheckin icl_iris m64 pass pass 0.024489
#422-mesa=eca65b78580-percheckin bdw_iris m64 pass pass 0.024312
#422-mesa=eca65b78580-percheckin gen9_iris m64 pass pass 0.029759
#422-mesa=eca65b78580-percheckin icl m64 pass pass 0.063077
#423-mesa=1abca2b3c84-percheckin bdw_iris m64 pass pass 0.048250
#423-mesa=1abca2b3c84-percheckin gen9 m64 fail skip 0.033605
#423-mesa=1abca2b3c84-percheckin gen9_iris m64 pass pass 0.022821
#423-mesa=1abca2b3c84-percheckin icl m64 pass pass 0.031404
#423-mesa=1abca2b3c84-percheckin icl m64 pass pass 0.066249
#423-mesa=1abca2b3c84-percheckin icl_iris m64 pass pass 0.026988
#424-mesa=eca65b78580-percheckin bdw_iris m64 pass pass 0.069052
#424-mesa=eca65b78580-percheckin gen9 m64 fail skip 0.029555
#424-mesa=eca65b78580-percheckin gen9_iris m64 pass pass 0.029490
#424-mesa=eca65b78580-percheckin icl m64 pass pass 0.064786
#424-mesa=eca65b78580-percheckin icl m64 pass pass 0.069045
#425-mesa=8fb50828a54-percheckin bdw_iris m64 pass pass 0.034941
#425-mesa=8fb50828a54-percheckin gen9 m64 fail skip 0.029001
#425-mesa=8fb50828a54-percheckin gen9_iris m64 pass pass 0.032708
#425-mesa=8fb50828a54-percheckin icl m64 pass pass 0.035537
#425-mesa=8fb50828a54-percheckin icl m64 pass pass 0.057421
#425-mesa=8fb50828a54-percheckin icl_iris m64 pass pass 0.046462
#426-mesa=8c66b643984-percheckin bdw_iris m64 pass pass 0.056269
#426-mesa=8c66b643984-percheckin gen9 m64 fail skip 0.030540
#426-mesa=8c66b643984-percheckin gen9_iris m64 pass pass 0.048324
#426-mesa=8c66b643984-percheckin icl m64 pass pass 0.062585
#426-mesa=8c66b643984-percheckin icl_iris m64 pass pass 0.060191
#427-mesa=21a6bf0fc0d-percheckin bdw_iris m64 pass pass 0.024333
#427-mesa=21a6bf0fc0d-percheckin gen9 m64 fail skip 0.030958
#427-mesa=21a6bf0fc0d-percheckin gen9_iris m64 pass pass 0.017743
#427-mesa=21a6bf0fc0d-percheckin icl m64 pass pass 0.073619
#427-mesa=21a6bf0fc0d-percheckin icl_iris m64 pass pass 0.050192
#428-mesa=fbd14862921-percheckin bdw_iris m64 pass pass 0.041346
#428-mesa=fbd14862921-percheckin gen9 m64 fail skip 0.033201
#428-mesa=fbd14862921-percheckin gen9_iris m64 pass pass 0.019555
#428-mesa=fbd14862921-percheckin icl m64 pass pass 0.063988
#428-mesa=fbd14862921-percheckin icl_iris m64 pass pass 0.057526